ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ.

ਮੰਗਲਵਾਰ 11th ਮਈ, 2021


ਸ਼ਰੂਸਬਰੀ ਅਤੇ ਟੇਲਫੋਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਐਨਐਚਐਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿਖੇ ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ.

ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ