ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਜੂਲੀ ਜੋਨਸ

ਜੂਲੀ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਐਡਿਨਬਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕਪੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਜੂਲੀ ੧੯੯੩ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ੨੦੧੪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈ। ਜੂਲੀ ਨੇ ਯੂਕੇ, ਦੁਬਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਸੇਫ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਣੇਪਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011-2014 ਤੱਕ ਰਾਇਲ ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਮਾਹਰ ਦਾਈ ਸੀ।

ਜੂਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਨਮ ਜਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਖੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਯੋਗਤਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੀਐਸਸੀ (ਆਨਰਜ਼) ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਡਵਾਈਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੀਐਸਸੀ (ਆਨਰਜ਼) ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਲੰਡਨ ਲਈ ਕੋਰਸ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈ।


ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇਖੋ