ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਥੈਰੇਸ ਹੈਨਨ

ਥੈਰੇਸ ਹੈਨਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਖੇਤਰੀ ਜਣੇਪਾ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਇੰਟਰਾਪਾਰਟਮ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੀਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ, ਐਨੇਸਥੇਟਿਕ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਰੂਣ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਥੈਰੇਸ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਣੇਪਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।


ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇਖੋ