ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਬੁੱਧਵਾਰ 16th ਦਸੰਬਰ, 2020


ਓਕੇਂਡੇਨ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ