ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ

ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਡੋਨਾ ਓਕੇਂਡੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਟਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਐਨਐਚਐਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿਖੇ ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ

ਮੁੱਖ ਸੰਖੇਪ

ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

 1. ਡੋਨਾਓਕੇਂਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਟਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਐਨਐਚਐਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿਖੇ ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ (“ਸਮੀਖਿਆ”) ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ;
 2. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ; ਅਤੇ
 3. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ

ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਡੋਨਾ ਓਕੇਂਡੇਨ (“ਸਮੀਖਿਆ”, “ਅਸੀਂ”, ਜਾਂ “ਅਸੀਂ”) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਟਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਐਨਐਚਐਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿਖੇ ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਾ ਓਕੇਂਡਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਐਚਐਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹਨ. ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੋਨਾ ਓਕੇਂਡੇਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਆਡੀਓ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਬ੍ਰੇਲ) ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ: ਡੋਨਾ ਓਕੇਂਡੇਨ
ਪਤਾ:ਡੋਨਾ ਓਕੇਂਡਨ ਲਿਮਟਿਡ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 31 ਉੱਤਰੀ ਸੇਂਟ ਚਿਚੇਸਟਰ ਵੈਸਟ ਸਸੇਕਸ PO19 1LX
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:01243 786993
ਈਮੇਲ:[email protected]

ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ https://www.ockendenmaternityreview.org.uk/ ‘ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਕਰਣ: ਮਾਰਚ 2023

ਲਾਭਦਾਇਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ( ਬੋਲਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ) ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

ਮਿਆਦਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਕੰਟਰੋਲਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਡੋਨਾ ਓਕੇਂਡੇਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ.
ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2018 ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਾਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
.ICOਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂਕੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਜੋ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ / ਇਰਾਦਿਆਂ) ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗਇਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
– ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੱਖਣਾ;
– ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ;
– ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ, ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ; ਅਤੇ
– ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ, ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ.
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
– ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਮੂਲ;
– ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਏ;
– ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ;
– ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ;
– ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ;
– ਜਿਨਸੀ ਜੀਵਨ; ਜਾਂ
– ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ.

ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ)

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ
ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ;

ਜੀਵਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਲਿੰਗ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ (ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ);

ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
– ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ ਰਾਏ;
– ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ;
– ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ;
– ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ.
ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
– ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ
– ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
– ਲਿੰਗਕਤਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਜੀਵਨ
– ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਮੂਲ
– ਜੈਨੇਟਿਕ ਡੇਟਾ (ਜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ)

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ: ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 • ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ NHS ਟਰੱਸਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ): NHS ਟਰੱਸਟ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ, NHS ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ, ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ‘ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ (ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ) ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ “ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ।

ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਿਸਮਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ
ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

-ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ):
– ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਐਨਐਚਐਸ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੋਟਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ (ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,
– ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ,
– ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ / ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ,
– ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ;
ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ:
– ਨਾਟਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਐਨਐਚਐਸ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ
– ਸਹਿਮਤੀ

ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ:
– ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;
– ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ;
– ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਜਾਂ
– ਡੇਟਾ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ.
ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਰ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਡੇਟਾ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ:
– ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ

ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ:
– ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ.
– ਜਿੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਪਾਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ:
– ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ

ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ:
– ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਕਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ?

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਡਹਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 • ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਰਿਸਟਰ, ਵਕੀਲ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ;
 • ਐਨਐਚਐਸ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਾਟਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਐਨਐਚਐਸ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ;
 • ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ)।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਨਾਸ਼, ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖੁਲਾਸੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਦਯੋਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ?

ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ
ਆਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂਜਾਂਚ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ

ਲਾਗੂ ਧਾਰਨ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ;
 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਬੇਨਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ);
 • ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ;
 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ;
 • ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ (ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ;
 • ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ; ਅਤੇ
 • ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ “ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ” ਦੇਖੋ)।

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਪਵਾਦ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।

 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਆਧਾਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਧਾਰ ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ;
 • ਉਸ ਮਕਸਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ;
 • ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;
 • ਉਹ ਮਿਆਦ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ);
 • ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਅਤੇ
 • ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਰਕ ਅਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

 • ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ ਜੇ:

 • ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ;
 • ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਈਏ;
 • ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਜਾਂ
 • ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ‘ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 • ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ:

 • ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ‘ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ;
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ;
 • ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਜਾਂ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ – ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ‘ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ www.ico.org.uk ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।