ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕਾਂ (BACP)

ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਾ। BACP ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਲਈ “ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।


ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ (UKCP)

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ (UKCP)