ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ

  • ਓਕੇਂਡੇਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ

  • ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਪਡੇਟ – ਮਈ 2022

  • ਡੋਨਾ ਓਕੇਂਡੇਨ ਤੋਂ ਅੱਪਡੇਟ – ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੀਡਬੈਕ