ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਸ਼ਰੂਸਬਰੀ ਅਤੇ ਟੇਲਫੋਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਐਨਐਚਐਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿਖੇ ਜਣੇਪਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਵੀਰਃ 28th ਨਵੰਬਰ, 2019


ਸ਼ਰੂਸਬਰੀ ਅਤੇ ਟੇਲਫੋਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਐਨਐਚਐਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿਖੇ ਜਣੇਪਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਡੋਨਾ ਓਕੇਂਡੇਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਨਐਚਐਸ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।