ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਸ਼੍ਰੌਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ: ਓਕੇਂਡੇਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 11th ਮਾਰਚ, 2022


ਸ਼੍ਰੌਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ: ਓਕੇਂਡੇਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ

ਸ਼ਰੂਸਬਰੀ ਅਤੇ ਟੇਲਫੋਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਜਣੇਪਾ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੋਨਾ ਓਕੇਂਡੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਐਨਐਚਐਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,862 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।