ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਸੰਪਰਕ

ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ੮ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ੪ ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ [email protected] ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 01243 786993 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਡੋਨਾ ਓਕੇਂਡਨ ਦਾ ਦਫਤਰ

ਈਮੇਲ: [email protected]

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 01243 786993

ਕੈਟਲਿਨ ਓਕੇਂਡੇਨ

ਈਮੇਲ: [email protected]

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 07557 657952

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ:

  • ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ; ਅਤੇ/ਜਾਂ
  • ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।