ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਅਮਾਂਡਾ ਡੇਵੀ

ਅਮਾਂਡਾ ੨੦੦੩ ਤੋਂ ਦਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਾਂਡਾ ਨੇ ਮਿਡਵਾਈਫਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਂਡਸ ਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੂਰਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾਈ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਾਂਡਾ ਕਲੀਨਿਕੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ.

2015 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਹਿਕਰਮੀ ਅਮਾਂਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਰੀਨਲ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯੂਰੋ-ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀਨਲ ਸਦਮੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਬ੍ਰੀਫ/ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਦੇ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗਰਭਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਜੀਐਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਈਆਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।


ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇਖੋ