ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੈਰੀਏਨ ਬਾਇਰਨ

ਮੈਰੀਏਨ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਐਨਯੂਐਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਕਰਨ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।


ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇਖੋ