ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਸੈਂਡਰਾ ਨਿਊਬੋਲਡ

ਨਿਊਬੋਲਡ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਬਾਰਥੋਲੋਮਿਊ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ। ਉਸਨੇ ਭਰੂਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਸਦੇ ਥੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਲਈ 1993 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਡੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1996 ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਰਾ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਰਟਸੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਨਐਚਐਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਅਸਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 3 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਸੀ

‘ਰਿਟਾਇਰਡ’ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਰਾ ਨੇ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। 2019 – 2022 ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੀਕਿਯੂਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਓਕੇਂਡੇਨ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਸਬਰੀ ਅਤੇ ਟੇਲਫੋਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਲੀਡ ਸੀ।


ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇਖੋ