ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਐਂਡਰਿਊ ਕੰਬੀਅਰ

ਐਂਡਰਿਊ ਕੰਬੀਅਰ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਐਨੇਸਥੈਟਿਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਨੇਸਥੀਟਿਸਟ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2009 ਵਿੱਚ ਏਪਸੋਮ ਐਂਡ ਸੇਂਟ ਹੈਲੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਐਨਐਚਐਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਂਟ ਹੀਲੀਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ, ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਲੀਡ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।


ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇਖੋ