ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਕਰੀਨ ਸ਼ਵਾਰਜ਼

ਕਰੀਨ ਨੇ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2001 ਤੋਂ ਕੈਲਡਰਡੇਲ ਅਤੇ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਐਨਐਚਐਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 2 ਸਥਾਨਕ ਨਵਜੰਮੇ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ।

ਕਰੀਨ ਦੀ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਟੀਮ, ਖੇਤਰੀ ਨਵਜੰਮੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਰੀਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਹੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐਟ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇਖੋ