ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਜੂਲੀ ਸਮਿਥ

ਜੂਲੀ ਇੱਕ ਦਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਲੰਡਨ ਐਨਐਚਐਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ੨੦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਨ। ਜੂਲੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕਲੈਮਪਸੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲਾਈ। ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਜੂਲੀ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੂਲੀ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਵਿਖੇ ਆਨਰੇਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।


ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇਖੋ