ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਡਾ. ਲੀਲਾ ਮਾਇਆਹੀ

ਲੀਲਾ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

2002 ਵਿੱਚ ਲੀਲਾ ਨੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ੨੦੧੦ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਇੱਥੇ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਥੈਰੇਪੀਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਲੀਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।


ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇਖੋ