ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ

ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ

ਡੋਨਾ ਓਕੇਂਡੇਨ

Obstetricians

Midwives

Senior Neonatal Nurses

Perinatal Pathologist

Neonatologists

Paediatrician

Obstetric Physician

Obstetric Anaesthetists

Neurologist

Neuro-Radiologist

Sonographer

Cardiologist

Clinical Geneticist

Obstetric Haematologist

Intensivist

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

Clinical Reviewer

Interpreter

Family & Community Voices

Administrator

Communications and Engagement