ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ

ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ

ਡੋਨਾ ਓਕੇਂਡੇਨ

Review Secretary

Senior Policy Advisor

Obstetricians

Midwives

ਨਤਾਲੀ ਐਡਮਜ਼
ਮੇਗਨ ਲਿਫੋਰਡ
ਜ਼ੀਟਾ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼
ਲੋਰੇਨ ਥਾਮਸਨ
ਲੀਨ ਮੌਰਿਸ
ਲਾਰੇਨ ਗ੍ਰਾਹਮ
Konstantina Stavrakelli
ਕੈਥਰੀਨ (ਕੇਟ) ਨੈਸ਼
ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਬਾਰਕਲੇ
ਕੇਟ ਸ਼ੀਹਾਨ
ਜੂਲੀ ਜੋਨਸ
ਹੈਲਨ ਨੋਨਰ
ਜੇਨ ਪਾਸਕੋ
ਜੂਲੀ ਸਮਿਥ
ਹੈਲਨ ਹਿਊਜ
ਐਮਾ ਬਰਡਨ
ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੈਕਲਿਓਡ
ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਕ੍ਰਿਸਪ
ਏਲੀਓਨੋਰਾ ਪਾਲੇਨਾ
ਸੇਰੀ ਸਟੈਪਲਸ
ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਹਾਰਡਿੰਗ
ਐਨ ਲੇਸਲੀ ਬੋਵਰਮੈਨ
ਐਂਜੇਲਾ ਫ੍ਰੈਂਕਲੈਂਡ
ਅਮਾਂਡਾ ਡੇਵੀ
ਐਲੇਨ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਕੈਥਰੀਨ ਲਿੰਡਸੇ
ਕੋਲੇਟ ਮੈਕਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ
ਮੇਗ ਹਿਸਲੋਪ-ਪੀਅਰਟ
ਸਟੈਫਨੀ ਟਿਲੋਟਸਨ
ਐਗਨੇਸ ਵੁੱਡਹਾਊਸ
ਕਲੇਅਰ ਮੈਕਕੇਲੋ
ਕੈਰੋਲੀਨ ਕਲਾਰਕ
ਐਂਜੀ ਵੈਸਟ
ਮੈਰੀ ਡੇਹਿਨਬੋ
ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੋਕਸਟਨ
ਪੈਟਰੀਸ਼ੀਆ ਹੀਲ
ਜੋਸੀ ਡੌਡਸਨ
ਮਿਸ਼ੇਲ ਵੇਲਜ਼-ਬ੍ਰੈਥਵੇਟ
ਮੇਲਿਸਾ ਟਕਰ
ਮਿਸ਼ੇਲ ਕੁੱਕ
ਜੂਲੀ ਵੁੱਡਮੈਨ
ਜੇਨ ਪੈਟਨ
ਸੂਜ਼ਨ ਗਿਬਸਨ
ਸਟੈਸੀ ਰੌਬਿਨਜ਼
ਹੈਲਨ ਫੇਚਰ
Lynn Bayes

Senior Neonatal Nurses

Perinatal Pathologist

Neonatologists

Paediatrician

Obstetric Physician

Obstetric Anaesthetists

Neurologist

Neuro-Radiologist

Sonographer

Cardiologist

Clinical Geneticist

Obstetric Haematologist

Intensivist

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

Interpreter

Family & Community Voices

Administrator

Communications and Engagement