Dr Umber Agarwal

Umber pracuje obecnie jako konsultant sub-specjalista w dziedzinie medycyny matczyno-płodowej od 1 maja 2012 roku w Liverpool Women’s NHS Foundation Trust. Jego obecne stanowisko było przejściem do roli starszego członka zespołu, który pomaga w świadczeniu pełnego zakresu subspecjalistycznych usług matczynych i płodowych w ramach opieki położniczej. Umber aktywnie angażuje się w nauczanie i rozwijanie specjalnych umiejętności w zakresie ogólnej medycyny płodowej, echokardiografii płodu, ultrasonografii położniczej i medycyny macierzyńskiej.

W swojej roli opiekuna edukacyjnego Umber jest dyrektorem programu szkoleniowego RCOG w zakresie szkoleń subspecjalistycznych w medycynie płodowo-matczynej w północno-zachodnim dekanacie, a obecnie nadzoruje dwóch stażystów. Jest także opiekunem klinicznym dla stażystów realizujących ATSM w medycynie matki i płodu. Umber jest również facylitatorem i odgrywającym rolę w szkoleniu umiejętności ratunkowych i ćwiczeń dla lekarzy i położnych.

Umber ma znaczne osobiste obciążenie kliniczne w medycynie płodowej, jest biegły w wykonywaniu inwazyjnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych, w tym amniopunkcji, CVS, infuzji owodniowej, redukcji owodni, zastawek płodu i wewnątrzmacicznej transfuzji płodu.


Zobacz niezależny zespół recenzentów